Till innehåll på sidan

Svenska som andraspråk 1 för förskolepersonal

Kursen riktar sig till personal med barnskötarexamen eller annan pedagogiskt examen som saknar betyg i svenska på gymnasienivå.

Syftet med kursen är att du ska känna dig språkligt trygg i alla situationer som uppkommer på en förskola.  Kursen följer det centrala innehållet i kursplanen för Svenska som andraspråk 1 och ger betyg enligt Skolverkets kunskapskrav. Utöver detta kommer innehållet i kursen styras av för yrket inom förskola relevant litteratur samt fördjupningar inom förskolans arbetssätt. Kursuppgifterna är utformade så att de studerade har möjlighet att praktiskt testa, dokumentera och utveckla sin egen språkliga förmåga och pedagogiska kompetens.
Kursen pågår under en termin med en undervisningsdag i veckan.

Kursens innehåll:

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
  • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
  • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket

.

Kursinnehållet problematiseras och anpassas till olika perspektiv på yrkesrollen, som t ex. arbete med styrdokument med särskild betoning på Lpfö-98 (rev.-10), pedagogisk dokumentation, kommunikation inom förskola och barns utveckling och lärande.

Vid intresse att annrodna en kurs om 20 personer med denna inriktning kontakta kerstin.hjelm@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: