Pedagogisk grundutbildning för fritidshemspersonal

Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställd personal inom fritidshem som saknar formell behörighet som barnskötare. Genom validering och lärande på arbetsplatsen pågår utbildningen i två terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från sju kurser från barn och fritidsprogrammet om 800 gymnasiepoäng.

Utbildningen syftar till att höja de studerande kompetens kring fritidshemmets uppdrag utifrån styrdokumenten och hur verksamheten kan erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.
Utbildningen bygger på ett problemorienterat arbetssätt. I kursen ska de studerande utmanas på varierande sätt att reflektera och söka kunskap kring fritidshemmets/skolans innehåll och arbetssätt. Studierna syftar till att ge rika tillfällen till inspiration, kreativitet samt att väcka nyfikenhet.
De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen då de studerande får många tillfällen att utveckla ett undersökande, problemorienterat arbetssätt samt testa och utveckla olika dokumentationsformer.

Utbildningens innehåll:

  • Skolans och fritidshemmets värdegrund och uppdrag
  • Språk och kommunikation
  • Fritidspedagogik och lärande
  • Inflytande och demokrati
  • Lärmiljöer
  • Yrkesrollen/ ledarskap
  • Grupprocesser och konflikthantering
Dela: