Pedagogisk grundutbildning för förskolepersonal med språkstöd

Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställd personal inom förskolan som saknar formell behörighet som barnskötare samt behöver språkstöd. Genom validering och lärande på arbetsplatsen pågår utbildningen i tre terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från sju kurser från barn och fritidsprogrammet om 800 gymnasiepoäng. Innehållet är detsamma som den pedagogiska grundutbildningen men de studerande erbjuds mer tid och mer lärarstöd.

Utbildningen syftar till att höja de studerandes pedagogiska kompetens att arbeta utifrån aktuella styrdokument med särskild betoning på Lpfö- 98 (reviderad -10).  De studerande utmanas på varierade sätt att reflektera och söka kunskaper kring förskolans pedagogiska uppdrag. De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i utbildningen både i skolan och på den egna arbetsplatsen.  Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen då de studerande får många tillfällen att utveckla ett undersökande arbetssätt samt testa och utveckla olika dokumentationsformer. Under utbildningstiden kommer de studerande att arbeta med en dokumentationsfördjupning inom något av de förtydligade målområdena.

Utbildningens innehåll: Förskolans styrdokument, Barns utveckling, kreativitet och lärande, barns delaktighet och inflytande, pedagogiska lärmiljöer, pedagogisk dokumentation.
 

Dela: