Pedagogisk grundutbildning för förskolepersonal

Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställd personal inom förskolan som saknar formell behörighet som barnskötare. Genom validering och lärande på arbetsplatsen pågår utbildningen i två terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från tio kurser från barn och fritidsprogrammet om 1100 gymnasiepoäng.
Utbildningen syftar till att höja de studerandes pedagogiska kompetens att arbeta utifrån aktuella styrdokument med särskild betoning på Lpfö- 98 (reviderad -10).  De studerande utmanas på varierade sätt att reflektera och söka kunskaper kring förskolans pedagogiska uppdrag. De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i utbildningen både i skolan och på den egna arbetsplatsen.  Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen då de studerande får många tillfällen att utveckla ett undersökande arbetssätt samt testa och utveckla olika dokumentationsformer. Under utbildningstiden kommer de studerande att arbeta med en dokumentationsfördjupning inom något av de förtydligade målområdena.

Utbildningens innehåll: Förskolans styrdokument, Barns utveckling, kreativitet och lärande, barns delaktighet och inflytande, pedagogiska lärmiljöer, pedagogisk dokumentation.

Krav: Tillsvidareanställd i Stockholms stad på kommunal eller fristående förskola.

Förkunskaper: Minst två års arbete i barngrupp på heltid. Godkänt betyg i  svenska som andraspråk grund

Antal som antas: 60 personer

Urvalskriterier: 22 platser till fristående förskolor. 38 platser till kommunala. Storleken på staddelarna avgör hur många utbildningsplatser de får tilldelade. Efter det första urvalet antas personer utifrån hur många år de arbetat inom förskola.

Kursstart: V. 35 (läsårsdata skickas med antagningsbesked)

Kurslitteratur: Bekostas av deltagarnas enhet

Här hittar du ansökningsblaketten till utbildningen.

 

 

 

 

Dela: