Till innehåll på sidan

Midsommarkransens gymnasiums frånvaropolicy

NÄRVARON ÄR OBLIGATORISK
Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök).

Det finns två slags frånvaro: anmäld och icke anmäld. Den sistnämnda räknas som olovlig och kan vid upprepade tillfällen leda till att rätten till studiemedel upphör.

EGET ANSVAR
Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro.
Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

ICKE ANMÄLD FRÅNVARO
Vid upprepad ogiltig frånvaro upphör rätten till studiemedel. Vid hög giltig frånvaro kopplas skolans elevhälsoteam in och du kan komma att behöva lämna läkarintyg.
Om så inte sker kan rätten till studiemedel upphöra även vid anmäld frånvaro. Här finns CSN regler.

Sen ankomst registreras i frånvarosystemet och det är läraren som avgör när det är lämpligt att släppa in en elev som kommer sent. Om du uteblir från enstaka lektion eller hel dag utan att anmäla detta registreras detta som icke anmäld frånvaro. Om frånvaron är stor eller ökar tar mentorn kontakt med din vårdnadshavare. Du informeras varje vecka på mentorstiden om din frånvaro.

ANMÄLD FRÅNVARO

  • Du måste ansöka om ledighet för all förutsägbar frånvaro för detta finns en speciell blankett som heter Ledighetsansökan. Ansökan lämnas till din mentor. Rektor beslutar om ledigheten beviljas eller ej.
  • Om du ansöker om ledighet skall du vara medveten om vad det innebär:
  • Du skall informera berörda lärare och ta reda på vad som kommer att ske under din frånvaro, vilka läxor som kommer att ges samt vilka eventuella uppgifter som ska lämnas in.
  • Om ett prov ligger under din frånvaro har du ingen självklar rätt att skriva om provet.
  • Om någon presentation/redovisning ligger under din frånvaro har du missat det tillfället och skall vid grupparbeten i god tid informera ev berörda klasskamrater.
  • Extra semesterledighet för att förlänga lov beviljas inte.

KONSEKVENSER VID FRÅNVARO

  • Stor frånvaro kan leda till att läraren inte har underlag för att sätta betyg på kursen och i värsta fall medföra att du inte får ett fullständigt slutbetyg.

För att få studiebidrag måste du studera på heltid. Om du har upprepad ogiltig frånvaro (skolk) som uppgår till mer än 4 timmar under en 4-veckorsperiod, anses du inte studera på heltid. Skolan rapporterar då detta som skolk till Centrala Studiestödsnämnden(CSN) som beslutar om eventuellt indrag av ditt studiebidrag och då betalas inte studiebidraget ut för den aktuella perioden.

CSN:s dataregister samkörs med Försäkringskassans. Ogiltig frånvaro kan alltså medföra att familjen mister barnpension, bostadsbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd eller får dem kraftigt nedsatta.

Dela:
Kategorier: