Till innehåll på sidan

Elevens ABC

Allergi
Alla skall ha möjlighet att vistas i skolans lokaler, även allergiker. Därför ber vi dig att inte använda för mycket parfym, då detta kan framkalla allergiska reaktioner. Totalt nötförbud gäller på hela skolan. Pälsdjur får inte tas med in i skolan. Likaså måste all rökning ske utanför skolans område och i enlighet med gällande bestämmelser.

Arbetsmaterial
Elev ska ha med sig av läraren anvisat tex dator, bok, skrivmaterial eller övrigt arbetsmaterial till varje lektion.

Arbetsro
Under lektion ska mobiltelefon vara avstängd. Ingen ska äta och dricka på lektion. Ovidkommande prat och andra störande aktiviteter får inte heller förekomma.

Besökare
Alla besökare ska vid ankomst anmäla sig till expeditionen. Där får man en besöksbricka att bära under sitt besök på skolan.

Betyg
Betyg sätts efter en sexgradig skala A-F där F är icke godkänt. Nationella kunskapskrav finns för betygsstegen E, C och A. För att få betyget D krävs att kunskapskraven för betygssteget E är uppfyllda samt till övervägande del kunskapskraven för C. Samma princip gäller för betygssteget B.

Undervisande lärare ska i enlighet med läroplanen ge fortlöpande information om hur det går i studierna.

Yrkesexamen och högskoleförberedande examen
Gymnasieutbildningen på ett nationellt program syftar till en gymnasieexamen. Gymnasieexamen avläggs som yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

Bibliotek
Skolbiblioteket ligger i stora och ljusa lokaler med många studieplatser. Förutom att du kan låna böcker är det även här som du kvitterar ut din kurslitteratur. Biblioteket är först och främst en plats för studier där vi har lugn och ro för att du ska kunna studera.  Skolans bibliotekarie kan bland annat hjälpa dig med informationssökning och tips på facklitteratur om du har behov utav det. Biblioteket har även rättigheter att skapa Legimus konton.

För att låna på biblioteket behövs en låneförbindelse, undertecknad även av vårdnadshavare om du är under 18 år. Som låntagare ansvarar du för att det lånade materialet lämnas tillbaka senast på angiven förfallodag till personalen på biblioteket.

Brandlarm
Vid brand utlöses alarmet.

Då ska skolan ovillkorligen utrymmas, i första hand genom närmsta utrymningsväg. Återsamling sker på grusplanen enligt anvisad plats. Se utrymningsplanen.

OBS! Hissarna får ej användas vid brandlarm!!

Café Kransen
Cafeterian finns i ljushallen och är öppen varje dag enligt tider nedan.

Måndag & torsdag: 9.30–16.00      tisdag, onsdag & fredag: 8.30–15.00    

LUNCHSTÄNGT:11.00–11.30

Datorer, E-post, Fronter
Alla elever får en egen dator som används i undervisningen. Varje elev har ett eget konto med lösenord, e-post och lagringsutrymme för egna arbeten.

Elevhälsa
I elevhälsoteamet arbetar kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog tillsammans för elevers bästa. Deras övergripande mål är att undanröja hinder för elevers lärande och utveckling. Teamet träffas varje vecka för att kontinuerligt se över vilka särskilda behov som finns hos enskilda elever eller grupper. 

Elevskyddsombud
Två elevskyddsombud utses i varje klass. Dessa träffas regelbundet 1 gång varje månad och deltar tillsammans med skolledning och personalrepresentanter i skolans arbetsmiljöarbete. En förteckning över aktuella ombud finns uppsatt på anslagstavla i ljushallen.  

Elevskåp
Skåpen delas ut och kvitteras hos din mentor och får inte bytas mellan elever. Eleverna utrustar själva skåpen med hänglås. Syftet med att förse elevskåpen med hänglås är att förhindra stölder av skolans material, dvs böcker och liknande. Elevens personliga ägodelar förvaras i skåpen på egen risk. Det är därför viktigt att hänglåsen är av godkänd typ och att ingenting stöldbegärligt (dyrbara kläder, miniräknare, busskort, plånböcker och liknande) förvaras i skåpen. Skolan ersätter inte stulna föremål. Vid stöld ska anmälan göras till polisen. Som elev disponerar du skolans elevskåp. Det innebär att skolan har rätt att när som helst begära att skåpet öppnas om vi misstänker att det finns otillåtna och/eller farliga föremål som förvaras där. När skåpet lämnas ska det vara i det skick man erhöll det, tömt, rent och olåst.

Examensbevis
Efter avslutat program, med betygsatta poäng uppgående till minst 2 500 poäng, får du ett examensbevis. Examensbeviset utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser inklusive gymnasiearbetet. Saknar du betyg på kurser, som gör att du inte fått ett examensbevis, kan du senare komplettera för att få ut din gymnasieexamen. Detta sker genom Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Frånvaro
Om du blir sjuk eller av andra skäl är förhindrad att komma till skolan måste du, eller vårdnadshavare om du är omyndig, göra en sjukanmälan varje frånvarodag.

Om frånvaron är stor eller ökar tar mentorn kontakt med din vårdnadshavare. Du informeras regelbundet av din mentor om din frånvaro.

Du måste ansöka om ledighet för all förutsägbar frånvaro.

Extra semesterledighet för att förlänga lov, tex jullov, beviljas inte.

Frånvaro -konsekvenser
Stor frånvaro kan leda till att läraren inte har underlag för att sätta betyg på kursen och i värsta fall medföra att du inte får ett fullständigt slutbetyg. För att få studiebidrag måste du studera på heltid. Om du har upprepad ogiltig frånvaro (skolk) som uppgår till mer än 4 timmar under en 4-veckorsperiod, anses du inte studera på heltid. Skolan rapporterar då detta som skolk till Centrala Studiestödsnämnden( CSN)  som beslutar om eventuellt indrag av ditt studiebidrag. Redan utbetalt studiebidrag för period med skolk kan då återkrävas av CSN. För att återfå sitt studiebidrag krävs 4 hela veckor utan någon frånvaro. Här kan du läsa om studiebidraget. CSN:s dataregister samkörs med Försäkringskassans. Ogiltig frånvaro kan alltså medföra att familjen mister barnpension, bostadsbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd eller får dem kraftigt nedsatta.

Fuskpolicy
Fusk under prov är all användning av otillåtna hjälpmedel. Skolan har nolltolerans mot fusk, som alltid leder till föräldrakontakt samt ogiltigförklaring av aktuellt prov. Vid upprepat fusk kan eleven stängas av från utbildningen efter samtal med rektor.

Försäkring
Alla elever har olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under skoltid och normal väg till och från skolan. För att försäkringen ska gälla under fritid och lov måste en tilläggsförsäkring tecknas. Försäkringen omfattar även när eleven är ute på APL samt studieresor. Du hittar blanketter och mer information om försäkringen på skolans hemsida.

Individuell anpassning
För en enskild elev kan en skola bevilja en individuell anpassning. Inom en sådan får elevens utbildning avvika från det nationella programmet genom att vissa kurser byts ut. Elevens utbildning måste dock kunna hänföras till ett nationellt program och kraven för examen från det programmet måste kunna uppfyllas. Detta begränsar utrymmet för den individuella anpassningen. Dessutom måste rektorn fatta beslut om individuellt anpassat program före utgången av det andra läsåret och inte efter det att eleven har påbörjat en kurs om den ska bytas ut

Individuellt val
Individuellt val finns på alla program i åk 2 och 3 och omfattar 200 poäng fördelat på 2 år. Kurserna väljs för ett år i taget. Det är viktigt att du som elev ser till att välja kurser så att rätt antal poäng uppnås, detta planeras tillsammans med mentor. Vid för litet poängtal kan gymnasieexamen ej erhållas.

Intern kommunikation
Information till elever lämnas via mentor eller på Fronter. Glöm inte att aktivera och läsa av det mailkonto som du som elev får tillgång till via skolan.

Klassråd
Omfattar samtliga elever i klassen och deras mentorer. Hålls en gång/månad. Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Vid klassråd ska protokoll föras och mailas till respektive rektor.

Krav för högskoleförberedande examen
Eleven ska ha betyg från ett nationellt högskoleförberedande program som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng. För att få högskoleförberedande examen utfärdad måste eleven ha godkända betyg som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng. Bland de godkända betygen måste det ingå kurser i svenska/svenska som andraspråk med sammanlagt 300 p,
engelska med sammanlagt 200 p, matematik med sammanlagt 100 p samt gymnasiearbetet.

Krav för yrkesexamen
Eleven ska ha betyg från ett nationellt yrkesprogram som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng. För att få yrkesexamen utfärdad måste eleven ha godkända betyg som omfattar minst 2250 gymnasiepoäng. Bland de godkända betygen måste svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik ingå med 100 p. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Krisgrupp
Krisgruppen finns för att snabbt kunna organisera en beredskap om det skulle inträffa någon form av katastrof/olycka eller annan händelse som påverkar elever/personal.

Läroböcker
Eleverna i gymnasiet har tillgång till fria läromedel. Samtliga böcker delas ut som lån via biblioteket.

Mentor
Mentor kallas en lärare som har ansvaret för en grupp på ca 15 elever. Mentorn känner till studiesituationen och valmöjligheterna för eleverna i sin grupp och är kontaktperson mellan skolan och hemmet.

Mobbning och likabehandling
Skolan har en likabehandlingsgrupp där elevhälsan samt annan personal är representerade. Gruppens arbete leds av rektor. Varje år görs en kartläggning med elever och personal och därefter görs den årliga planen mot kränkningar. Vi har nolltolerans mot mobbning och all diskriminering. Skolans elevskyddsombud spelar också en viktig roll i att tillsammans med personalen skapa en bra arbetsmiljö.

Mobiltelefon
Mobiltelefon är ett viktigt verktyg för kommunikation, men principen är att vi inte använder den under lektionstid. Lärare och elev kan dock komma överens om annat. Fotografera eller filma aldrig någon utan den personens medgivande. Om riktlinjerna inte följs har läraren rätt att beslagta mobilen fram till lektionens slut.

Modersmål
Undervisning i sitt modersmål kan den elev få vars vårdnadshavare använder ett annat språk än svenska i sitt dagliga umgänge med eleven. Man kan läsa 250 poäng i sitt modersmål om man läst det på grundskolan och ha det som individuellt val eller obligatoriskt språk (istället för moderna språk). Aktuell information om anmälan mm ges i Fronter. Modersmål läser eleven på en annan skola och det krävs minst fem anmälda elever för att en undervisningsgrupp ska starta.

Prövningar
Under gymnasietiden har eleven möjlighet att pröva på en kurs som ingår i elevens individuella studieplan och som man inte läst eller fått betyget F på. Prövningstillfälle ges en gång per termin. Vill man pröva för att få ett högre betyg på en redan genomförd kurs får man göra det först efter gymnasiet. Vänd er till vuxenutbildningen i hemkommunen.

PUL - Personuppgiftslagen
Du hittar Stockholms kommuns policy bland relaterade dokument nere till höger.

Resurscentrum
På skolan finns ett Resurscentrum där man kan få hjälp om man så önskar. Om man har varit sjuk eller kommit efter av andra orsaker kan man prata med sin mentor eller specialpedagogen och boka en tid. Resurscentrum har ”Drop in” tre dagar i veckan och då är det bara att ta med sig material och komma dit. Elever med dyslexi eller andra läs-och skrivsvårigheter blir kontaktade av specialpedagogen i början av åk 1 för att få information om vilket stöd de kan få.

Rökning
Det råder enligt lag rökförbud på skolans område.

Samrådsmöte
Där behandlas elever som det finns oro kring, exempelvis hög frånvaro och/eller svaga studieresultat. Elev och vårdnadshavare (till omyndig elev), mentor, representant från elevhälsateamet och/eller rektor deltar vid samtalet.

Sjukfrånvaro
Eftersom vi byter skolplattform medför det en del inkörningsproblem. Har du problem med exempelvis frånvaroanmälan kontakta Kontaktcenter:

•Telefon: 08-508 11 552
•E-post: e-support@stockholm.se

Ej anmäld frånvaro betraktas som skolk d.v.s. ogiltig frånvaro. Vid hög sjukfrånvaro har skolan rätt att begära in läkarintyg.

Skolk
Vid vår skola gäller närvaroplikt, oavsett om gymnasieskolan är en frivillig skolform. För hög ogiltig frånvaro kan leda till indraget studiebidrag. Om elev missat lektion på grund av skolk så utgår inga extra stödresurser utan det är upp till eleven att ta reda på missad information. Om du är frånvarande mer än 4 veckor utan giltigt skäl kan du skrivas ut från skolan, beslut fattas av rektor.

Skolmatsalen
I skolmatsalen finns sittplatser för ca 200 elever. För att undvika långa köer är det därför nödvändigt att du följer måltidsschemat. Om du behöver specialkost på grund av allergi eller av andra medicinska skäl ska du lämna in ett läkarintyg till skolsköterskan. Observera att man enbart serveras en måltid som intas under anvisad lunchtid. För att minimera att det slängs bort mat i onödan har matsalspersonalen som rutin att man tar ett visst antal av. t.ex. köttbullar och att man sedan får återkomma en andra och/eller en tredje gång för att ta om.

SL-kort
Om du bor mer än 6 km från skolan (enligt Google maps, vi mäter från den adress där du är mantalskriven till skolans adress Tellusborgsvägen 10 ) får du ett SL-kort av din mentor första dagarna på terminen. Kortet är personligt och måste vara ifyllt med innehavarens namn. Från och med augusti finns en förlustgaranti. För att få tillgång till förlustgarantin krävs att resenären registrerar SL Access-kortet på ”Mitt SL” på sl.se. För barn under 16 år krävs att målsman registrerar kortet åt dem.

Specialkost
Vid eventuella matallergier ska läkarintyg visas.

Studieavbrott
Elev som vill avbryta sina studier talar med sin mentor och sin studievägledare. Skolböcker, dator och biblioteksböcker samt eventuellt SL-kort ska lämnas tillbaka. Eleven skall även fylla i en avbrottsblankett samt lämnarenkäten som är digital. Det finns möjlighet att fylla i den hos SYV eller på expeditionen.

Studiebevis
Om du inte uppfyller kraven för gymnasieexamen så får du ett studiebevis. Se ovan vad som gäller för yrkesexamen respektive högskoleförberedande examen.

Studieplan
Varje elev ska ha en individuell studieplan där gymnasiegemensamma- och programgemensamma ämnen samt inriktningskurser och programfördjupningar framgår. Planen är ett underlag för utvecklingssamtalen och kan
vid behov revideras under gymnasieåren.

Studiestöd (ekonomiskt)
Studiebidrag beviljas utan ansökan. Om du är omyndig betalas studiebidraget ut till din vårdnadshavare och därefter till dig själv. Du kan få studiehjälp fr.o.m. kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst t o m vårterminen det år du fyller 20. Studiebidraget betalas ut 10 mån per läsår. Den första utbetalningen sker i slutet av september. Extra tillägg till studiebidraget, beroende av vårdnadshavarnas inkomst, kan sökas hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Blanketter finns hos kurator.  Detta kan sökas även av elever som ännu inte fyllt 16 år. Bidragsdelen av studiemedel kan man söka från och med höstterminen det år man fyller 20 år.

Studieuppehåll
Kan göras under studietiden. T.ex. för studier utomlands eller annan verksamhet av betydelse för studierna. Ta kontakt med din studievägledare. Du måste kunna styrka dina utlandsstudier. Efter ditt studieuppehåll garanterar huvudmannen (Stockholm stad) att du har en plats i gymnasiet att återkomma till. Garantin gäller på Midsommarkransens gymnasium enbart i mån av plats.

Stöld
Inbrott i elevskåp: anmälan görs omedelbart till expeditionen. Polisanmälan och anmälan till försäkringsbolag görs av eleven själv. Förvara inte pengar, SL-kort eller andra värdeföremål i elevskåpen. Skolans försäkring täcker inte stölder ur elevskåp. Det är din hemförsäkring som ev. täcker skadorna. Polisanmälan görs av enskild elev. Om du förlorat något i skolan, fråga på expeditionen om det är upphittat.

Tidspassning
Lektioner och möten börjar och slutar på utsatt tid. Sen ankomst räknas som ogiltig frånvaro (skolk). Om detta sker vid upprepade tillfällen kan denna frånvaro räknas in i den frånvaro som rapporteras till CSN och kan leda till indraget studiebidrag.

Trivselregler/Ordningsregler

VI ÄR RÄDDA OM VARANDRA OCH VÅR SKOLA

1. Jag kränker inte någon i ord eller handling

2. Jag gör inget som kan skada mig själv eller andra

3. Jag är rädd om vår gemensamma skolmiljö både inomhus och utomhus

Upphittade föremål
Alla upphittade föremål ska lämnas till expeditionen. Upphittade föremål som inte hämtats ut innan läsårets slut slängs.

Urkund
Skolan använder sig av Urkund, som är en tjänst där elevarbeten skannas av mot olika databaser för att kontrollera att de inte är plagiat. Åtgärder vid plagiat: ej omprov, vårdnadshavare informeras och vid upprepade tillfällen samtal med rektor.

Utvecklingssamtal
Varje mentor skall ha individuella utvecklingssamtal med sina elever en gång per termin. Utvecklingssamtalen ska utgå från den individuella studieplanen med fokus på elevernas kunskapsutveckling och målbild.

Utvärdering
Våra kurser utvärderas och förbättras ständigt. Du får som elev möjlighet att berätta vad du tycker om undervisningen i kursutvärderingen.

Utökad kurs
Utökad kurs innebär att eleven frivilligt får delta i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program om eleven på ett tillfredställande sätt antas kunna klara av såväl det fullständiga programmet som de utökade kurserna. Det är rektorn som fattar beslutet, kontakta din studievägledare för ansökan och information. En elev på ett Yrkesprogram har utan särskilt beslut av rektorn rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet som utökat program. Kontakta din studievägledare för ansökan och information.

 

 

 

Dela: