Till innehåll på sidan

Elevens ABC

Här har vi samlat information riktad till dig som är elev på Midsommarkransens gymnasium.

Café Kransen
Cafeterian finns i ljushallen och är öppen varje dag enligt tider nedan. Obs! Med anledning av Corona-pandemin är caféet tillfälligt stängt.

Måndag & torsdag: kl 9.30–16.00 
Tisdag, onsdag & fredag: kl 8.30–15.00    

Lunchstängt: kl 11.00–11.30

Elevhälsa
I elevhälsoteamet arbetar kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog tillsammans för elevernas bästa. Deras övergripande mål är att undanröja hinder för elevers lärande och utveckling. Teamet träffas varje vecka för att kontinuerligt se över vilka särskilda behov av stöd som finns hos enskilda elever eller grupper. 

Elevråd
Elevrådet träffas regelbundet och arbetar aktivt med frågor som rör skolgången på Midsommarkransens gymnasium. Vi uppmuntrar elevinflytande. Välkommen att engagera dig i elevrådet.

Frånvaro och CSN
Om du blir sjuk eller av andra skäl är förhindrad att komma till skolan måste du, eller vårdnadshavare om du är omyndig, göra en sjukanmälan varje frånvarodag. Om frånvaron är stor eller ökar tar mentorn kontakt med din vårdnadshavare. Du informeras regelbundet av din mentor om din frånvaro. Du måste ansöka om ledighet för all förutsägbar frånvaro. 

Extra semesterledighet för att förlänga lov, tex jullov, beviljas inte.

Stor frånvaro kan leda till att läraren inte har underlag för att sätta betyg på kursen och i värsta fall medföra att du inte får ett fullständigt slutbetyg. För att få studiebidrag måste du studera på heltid. Om du har upprepad ogiltig frånvaro (skolk) som uppgår till mer än 4 timmar under en 4-veckorsperiod, anses du inte studera på heltid. Skolan rapporterar då detta som skolk till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om eventuellt indrag av ditt studiebidrag. Redan utbetalt studiebidrag för period med skolk kan då återkrävas av CSN. För att återfå sitt studiebidrag krävs 4 hela veckor utan någon frånvaro. Här kan du läsa om studiebidraget. CSN:s dataregister samkörs med Försäkringskassans. Ogiltig frånvaro kan alltså medföra att familjen mister barnpension, bostadsbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd eller får dem kraftigt nedsatta.

Individuell anpassning
För en enskild elev kan en skola bevilja en individuell anpassning. Inom en sådan får elevens utbildning avvika från det nationella programmet genom att vissa kurser byts ut. Elevens utbildning måste dock kunna hänföras till ett nationellt program och kraven för examen från det programmet måste kunna uppfyllas. Detta begränsar utrymmet för den individuella anpassningen. Dessutom måste rektorn fatta beslut om individuellt anpassat program före utgången av det andra läsåret och inte efter det att eleven har påbörjat en kurs om den ska bytas ut.

Individuellt val
Individuellt val finns på alla program i åk 2 och åk 3 och omfattar 200 poäng fördelat på 2 år. Kurserna väljs för ett år i taget. Det är viktigt att du som elev ser till att välja kurser så att rätt antal poäng uppnås, detta planeras tillsammans med mentor. Vid för litet poängtal kan gymnasieexamen ej erhållas.

Mentor och klassråd
Mentor har ansvaret för en grupp på cirka 15 elever. Mentorn känner till studiesituationen och valmöjligheterna för eleverna i sin grupp och är kontaktperson mellan skolan och hemmet. En gång i månaden träffas mentor och mentorselever på ett klassråd. På klassrådet behandlas frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Vid klassrådet ska protokoll föras och mailas till respektive rektor.

Modersmål
Undervisning i sitt modersmål kan den elev få vars vårdnadshavare använder ett annat språk än svenska i sitt dagliga umgänge med eleven. Man kan läsa 250 poäng i sitt modersmål om man läst det på grundskolan och ha det som individuellt val eller obligatoriskt språk (istället för moderna språk). Aktuell information om anmälan mm ges i Fronter. Modersmål läser eleven på en annan skola och det krävs minst fem anmälda elever för att en undervisningsgrupp ska starta.

Prövningar
Under gymnasietiden har eleven möjlighet att pröva på en kurs som ingår i elevens individuella studieplan och som man inte läst eller fått betyget F på. Prövningstillfälle ges en gång per termin. Vill man pröva för att få ett högre betyg på en redan genomförd kurs får man göra det först efter gymnasiet. Vänd er till vuxenutbildningen i hemkommunen.

Resurscentrum
På skolan finns ett Resurscentrum där man kan få hjälp om man så önskar. Om man har varit sjuk eller kommit efter av andra orsaker kan man prata med sin mentor eller specialpedagogen och boka en tid. Resurscentrum har ”Drop in” tre dagar i veckan och då är det bara att ta med sig material och komma dit. Elever med dyslexi eller andra läs-och skrivsvårigheter blir kontaktade av specialpedagogen i början av åk 1 för att få information om vilket stöd de kan få.

Rökning
Det råder enligt lag rökförbud på skolans område.

Samrådsmöte
Där behandlas elever som det finns oro kring, exempelvis hög frånvaro och/eller svaga studieresultat. Elev och vårdnadshavare (till omyndig elev), mentor, representant från elevhälsateamet och/eller rektor deltar vid samtalet.

Skolk
Vid vår skola gäller närvaroplikt, oavsett om gymnasieskolan är en frivillig skolform. För hög ogiltig frånvaro kan leda till indraget studiebidrag. Om elev missat lektion på grund av skolk så utgår inga extra stödresurser utan det är upp till eleven att ta reda på missad information. Om du är frånvarande mer än 4 veckor utan giltigt skäl kan du skrivas ut från skolan, beslut fattas av rektor.

Skolmatsalen
I skolmatsalen finns sittplatser för ca 200 elever. För att undvika långa köer är det därför nödvändigt att du följer måltidsschemat. Om du behöver specialkost på grund av allergi eller av andra medicinska skäl ska du lämna in ett läkarintyg till skolsköterskan. Observera att man enbart serveras en måltid som intas under anvisad lunchtid. För att minimera att det slängs bort mat i onödan har matsalspersonalen som rutin att man tar ett visst antal av. t.ex. köttbullar och att man sedan får återkomma en andra och/eller en tredje gång för att ta om.

För specialkost vid till exempel matallergi ska läkarintyg uppvisas.

SL-kort
Om du bor mer än 6 km från skolan (enligt Google maps, vi mäter från den adress där du är mantalskriven till skolans adress Tellusborgsvägen 10) får du ett SL-kort av din mentor första dagarna på terminen. Kortet är personligt och måste vara ifyllt med innehavarens namn. Från och med augusti finns en förlustgaranti. För att få tillgång till förlustgarantin krävs att resenären registrerar SL Access-kortet på ”Mitt SL” på sl.se. För barn under 16 år krävs att målsman registrerar kortet åt dem.

Studieavbrott
Elev som vill avbryta sina studier talar med sin mentor och sin studievägledare. Skolböcker, dator och biblioteksböcker samt eventuellt SL-kort ska lämnas tillbaka. Eleven skall även fylla i en avbrottsblankett samt lämnarenkäten som är digital. Det finns möjlighet att fylla i den hos SYV eller på expeditionen.

Studiebevis
Om du inte uppfyller kraven för gymnasieexamen så får du ett studiebevis. Se ovan vad som gäller för yrkesexamen respektive högskoleförberedande examen.

Studieplan
Varje elev ska ha en individuell studieplan där gymnasiegemensamma- och programgemensamma ämnen samt inriktningskurser och programfördjupningar framgår. Planen är ett underlag för utvecklingssamtalen och kan
vid behov revideras under gymnasieåren.

Studiestöd (ekonomiskt)
Studiebidrag beviljas utan ansökan. Om du är omyndig betalas studiebidraget ut till din vårdnadshavare och därefter till dig själv. Du kan få studiehjälp fr.o.m. kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst t o m vårterminen det år du fyller 20. Studiebidraget betalas ut 10 mån per läsår. Den första utbetalningen sker i slutet av september. Extra tillägg till studiebidraget, beroende av vårdnadshavarnas inkomst, kan sökas hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Blanketter finns hos kurator.  Detta kan sökas även av elever som ännu inte fyllt 16 år. Bidragsdelen av studiemedel kan man söka från och med höstterminen det år man fyller 20 år.

Studieuppehåll
Kan göras under studietiden. T.ex. för studier utomlands eller annan verksamhet av betydelse för studierna. Ta kontakt med din studievägledare. Du måste kunna styrka dina utlandsstudier. Efter ditt studieuppehåll garanterar huvudmannen (Stockholm stad) att du har en plats i gymnasiet att återkomma till. Garantin gäller på Midsommarkransens gymnasium enbart i mån av plats.

Trygghetsgrupp
Skolan har en trygghetsgrupp där elevhälsan samt annan personal är representerade. Gruppens arbete leds av rektor. Varje år görs en kartläggning med elever och personal och därefter görs den årliga planen mot kränkningar. Vi har nolltolerans mot mobbning och all diskriminering. Skolans elevskyddsombud spelar också en viktig roll i att tillsammans med personalen skapa en bra arbetsmiljö.

Urkund
Skolan använder sig av Urkund, som är en tjänst där elevarbeten skannas av mot olika databaser för att kontrollera att de inte är plagiat. Åtgärder vid plagiat: ej omprov, vårdnadshavare informeras och vid upprepade tillfällen samtal med rektor.

Utvecklingssamtal
Varje mentor skall ha individuella utvecklingssamtal med sina elever en gång per termin. Utvecklingssamtalen ska utgå från den individuella studieplanen med fokus på elevernas kunskapsutveckling och målbild.

Utökad kurs
Utökad kurs innebär att eleven frivilligt får delta i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program om eleven på ett tillfredställande sätt antas kunna klara av såväl det fullständiga programmet som de utökade kurserna. Det är rektorn som fattar beslutet, kontakta din studievägledare för ansökan och information. En elev på ett Yrkesprogram har utan särskilt beslut av rektorn rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet som utökat program. Kontakta din studievägledare för ansökan och information.

 

 

 

Dela: