Till innehåll på sidan

APL-förskolor och handledare

Arbetsplatsförlagt lärande

APL-förskolor - vår modell för arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Inom den gymnasiala yrkesutbildningen ska eleven ha minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) (Gymnasieförordningen, 4 kap. 12§). Syftet med APL är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.  Med utgångspunkt från de erfarenheter som gjorts kopplat till utbildningen för förskollärare och sk VFU- eller övningsförskolor har Pedagogikcollege valt att utforma en organisatorisk modell med sk APL-förskolor. Här kan du läsa om Helenas erfarenheter som APL-handledare för en av våra elever!

Modellen i korthet: APL sker på utvalda APL-förskolor där det kommer finnas flera elever respektive handledare på samma förskola. Eleverna kommer återkomma till samma förskola och handledare under utbildningens tre år. Handledaren ska ha en kortare handledarutbildning, ha ett tydligt uppdrag och vara väl insatt i elevens utbildning.

APL-perioder under utbildningens tre år
Åk 1 Auskultation v 38 (måndag-fredag kl.9-15), APL v 3-11 (onsdag-fredag) (ej v 9)
Åk 2 APL v 10-18 (onsdag-fredag) (ej påsklovsveckan)
Åk 3 APL v 41-50 (onsdag-fredag) (ej v 44), Gymnasiearbete v12-13 (måndag-fredag)

Om du behöver få kontakt med oss på skolan:

Lena de Ron E-post: lena.de-ron@edu.stockholm.se   Tele: 076-129 34 69
Anette Gustafsson:  E-post: anette2.gustafsson@edu.stockholm.se  Tele: 076-120 02 15
Sofia Torége E-post: sofia.torege@edu.stockholm.se Tele: 0761291965
Ida Berg E-post: ida.berg@edu.stockholm.se Tele: 076-129 36 60
Emma Frankl, APL-samordnare. E-post: emma.frankl@edu.stockholm.se Tele: 076-123 98 57

Infolåda: pedagogikcollege.mkg@edu.stockholm.se

 

Inför auskultationen - information handledare

Information om APL-handledarutbildningen

APL-lathund för handledare

APL-uppgifter åk 1

APL-uppgifter åk 2

Information om trepartssamtal

Samtalsstöd vid handledning

Information om arbete för barn- och ungdomar. Arbetsmiljöverket

Närvaroblankett åk 1

Närvaroblankett åk 2

Kontinuitet och progression

Genom att låta eleverna vara på samma arbetsplats under hela utbildningens APL  möjliggör vi för eleverna att få en fördjupad förståelse för det som sker på arbetsplatsen. Lärande sker i olika steg där kunskaper från undervisningen i skolan och erfarenheterna  på arbetsplatsen berikar varandra i ett slags växelspel. De underliggande pedagogiska ansatserna som eleverna inte ”ser” under sin första APL-period i åk 1 kan i åk 2 bli tydligt för eleven med hjälp av kunskap, reflektion och handledning. Det ökar möjligheten för att det sker en progression i lärandet. Eleven återkommer dessutom till samma handledare, personal och i vissa fall till samma barngrupper vilket ökar möjligheterna att utveckla förtroendefulla relationer vilket också är viktigt. Genom att låta eleverna göra sin APL i områden de inte bor ökar vi chanserna att eleverna möter miljöer som de inte omedelbart är bekanta med.

Koncentration

APL-verksamheten ska förläggas på ett fåtal sk APL-förskolor vilket betyder att det kommer vara fler elever och handledare på samma förskola. Genom att låta fler elever vara på samma förskola koncentreras verksamheten och det finns flera fördelar med detta. Dels kan eleverna känna stöd av varandra genom att de befinner sig på samma förskola även om de inte är på samma avdelning. Även handledarna kan avlasta varandra men även vara ett kollegialt stöd då det uppstår situationer kring APL som en kanske är osäker på hur en ska hantera. Det finns också möjlighet för handledning och reflektion i grupp vilket kan underlätta för både APL-handledarna och de besökande yrkeslärarna. Yrkeslärare kan dessutom utnyttja tiden mer effektivt vid elevbesöken då det är färre förskolor att besöka. En koncentration av handledare och elever på samma förskola ökar också chanserna för att det finns god kunskap om vad APL är, kursinnehåll, APL-uppgifter, hur omdöme ska ges osv. Systemet blir inte lika sårbart.

APL-handledarutbildning godkänd av Skolverket

Enligt Gymnasieförordningen (4 kap. 14§) ska det finnas en handledare för varje elev på arbetsplatsen. Handledaren ska vara en person med ”nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig”. På Pedagogikcollege ska handledarna erbjudas handledarutbildning och vara barnskötare. Handledarutbildningen vi ger är godkänd av Skolverket och består av 2 utbildningstillfällen. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett intyg på att de är APL-handledare. Intyget kan läggas in i det individuella kompetensverktyget KOLL. Utbildningen ges av Pedagogikcollege och APL-förskolorna avsätter resurser för handledarna att delta och utföra sitt handledaruppdrag. På handledarutbildningen ges handledarna möjlighet att refletera kring sitt uppdrag med andra kollegor men även kunskap om elevernas utbildning, kursinnehåll, APL-uppgifter, omdöme osv. Handledarutbildningen ska synliggöra handledarnas och APL-förskolans viktiga del i den gymnasiala yrkesutbildningen för blivande barnskötare.

APL-handledarutbildning 2020/21

Du kommer att bli kallad via mail med en länk till första kurstillfället. Kursen kommer ht20 ges digitalt. Det är alltså viktigt att du har tillgång till en dator med ljud samt internet och ett bra rum att sitta i. Om ni är två deltagare från samma förskola kan ni dela dator.
DATUM 
DAG 1 kl. 14-18
2/9 Hässelby-Vällingby
3/9 Hägersten-Älvsjö
9/9 Södermalm
10/9 Enskede-Årsta-Vantör 
DAG 2 kl. 14-18
25/11 Hässelby-Vällingby
26/11 Hägersten-Älvsjö
2/12 Södermalm
3/12 Enskede-Årsta-Vantör

29/3 Extra tillfälle del 2

OBS: Om du får förhinder och behöver gå vid ett annat tillfälle - kontakta: emma.frankl@edu.stockholm.se

Länk till Skolverkets digitala kurs

 

Dela:
Kategorier: